Biuro podróży Apter.

Regulamin

Regulamin rezerwacji oferty Biura Podróży APTER , zakupu przez internet oraz rezygnacji z zakupionej imprezy turystycznej

 

1. Rezerwacja dokonana przez  stronę internetową www.apter.pl ma charakter wstępny i nie jest wiążąca, do chwili potwierdzenia przez B.P Apter i zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej.

 

2.Dokonując rezerwacji przez internet prosimy o staranne i szczegółowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na dane uczestników:

datę urodzenia, adres, telefon i adres mailowy, miejsce wsiadania oraz dodatkowe świadczenia. Informacje te automatycznie znajdą się na Państwa Umowie i będą wykorzystywane w dalszch czynnościach, związanych z tą rezerwacją, np. ubezpieczenie uczestnika imprezy czy umieszczenie go na liście pasażerów, wsiadających w określonym miejscu.

 

3.Po dokonaniu REZERWACJI prosimy oczekiwać na dokumenty do pobrania: Umowa, Warunki Uczestnictwa, Warunki Ubezpieczenia, Standardowy Formularz Informacyjny, Program Imprezy. Czas oczekiwania może wynosić 1-3 dób. Po pobraniu dokumentów, prosimy o podpisanie i odesłanie do biura (e-mailem lub pocztą tradycyjną) wymaganych kopii Umowy.

Na Umowie będą podane terminy wpłat – prosimy o terminowe wpłaty. W przypadku braku wpłat Umowa zostanie anulowana.

 

5.Zakupując produkt turystyczny przez internet prosimy dokładnie zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, w szczególności z pkt. 5 Rezygnacje z udziału w imprezie.

 

6.Klient zawsze może odstąpić od Umowy, ale, jeżeli nie jest to spowodowane siłą wyższą, to będzie musiał ponieść opłatę (koszty rezygnacji). Prawo do odstąpienia bezkosztowego nie przysługuje, chyba że umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa np. na targach turystycznych.

 

7.Informujemy, że jeżeli składniekiem imprezy jest bilet lotniczy lub gdy jest sprzedawany oddzielnie, klient nie ma prawa do bezkosztowego odstąpienia.

Rezygnacja następuje na warunkach imprezy turystycznej lub regulaminu przewozu lotniczego.

 

8.Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta:

"Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi."

 

9.Informujemy, że formą zabezpieczenia się przed obciążeniem kosztami rezygnacji jest zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Ubezpieczenie to jednak nie obejmuje wszystkich sytuacji i należy dokładnie zapoznać się z warunkami tego ubezpieczenia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W B.P. APTER

 

Od 25.05.2018 r obowiązuje Ogólne Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych.

Prosimy uprzejmie naszych Klientów o zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez BP APTER.

Poniższe informacje przekazujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Podróży Apter, Anna Piątek – Morawiec

Adres: 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 22, tel. 33 866 67 00, mail: biuro@apter.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pisemnie lub telefonicznie.

Osobą odpowiedzialną w/w sprawie jest Anna Piątek-Morawiec.

 

Biuro Podróży APTER zapewnia klientom realizację uprawnień, które wynikają z obowiązującej USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

Informujemy, że Klient ma prawo do uzyskania wyczerpujących informacji, dotyczących jego danych osobowych, którymi dysponuje biuro. Klient ma prawo żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania własnych danych osobowych,czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia z bazy danych. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami obowiązującej USTAWY.

Baza danych osobowych prowadzona jest przez B.P. APTER zgodnie z przepisami prawa.

 

 

Rodzaj przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych

B.P. APTER gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich klientów. Terminem "klient" określani są uczestnicy imprez turystycznych, organizowanych przez B.P. APTER lub imprez w których sprzedaży BP APTER uczestniczy jako agencja oraz osoby dokonujące zakupów w BP Apter i udostępniajace swoje dane w celu przesyłania im informacji o produktach i działalności biura.

 

Biuro gromadzi i przetwarza nastepujące dane:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania i adres do korespondencji

Data i miejsce urodzenia

Numer telefonu kontaktowego oraz adres a-mail

Numer paszportu, numer dowodu osobistego i nr PESEL oraz miejsca wydania i daty wydania i ważności tych dokumentów– w przypadku, gdy dane te są konieczne do realizacji wyjazdu.

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów gromadzone są i przetwarzane w celu zawierania umów o świadczeniu usług turystycznych i ich realizacji.

Podanie danych, wymaganych przy zawarciu umowy lub przy zakupie produktu jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Podane przy zawieraniu umowy dane wykorzystujemy w celach kontaktu, dotyczącego realizacji umowy, przesyłania informacji o wyjeździe oraz innych informacji, np. dostępność miejsc, zmiana cen, informacje o ofercie, informacje, którymi klient (wg naszej oceny) jest zainteresowany.

 

Odbiorcy danych osobowych, które pobieramy od Klientów – komu przekazywane są dane.

Odbiorcami danych osobowych naszych klientów są wyłącznie podmioty krajowe i zagraniczne, które są bezposrednio związane z realizacją umowy o świadczeniu usług turystycznych.

Przykładowo:

Firmy ubezpieczeniowe

Hotele i inne miejsca noclegowe

Przewoźnicy: linie lotnicze, linie promowe i inne, wymagające przesłania takich danych

Partnerzy zagraniczni, np. agencje tutystyczne, biura przewodnickie, itp.

Biura wizowe

Przewodnicy i liderzy, w zakresie koniecznym do realizacji programu, zgodnie z umową

Inne podmioty konieczne, w ramach realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych

 

Informacja o zamierze przekazania danych osobowych do "państwa trzeciego"

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do "państw trzecich", poza wyjątkiem, gdy będzie tego wymagała realizacja umowy o świadczeniu usługi turystycznej.

 

Sposób ochrony danych osobowych

Dane osobowe naszych klientów przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostęp do tych danych możliwy jest tylko przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników, tylko z firmowych komputerów, do których dostęp zabezpieczony jest hasłami.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe klientów, którzy zawarli z BP APTER umowę o świadczenie usługi turystycznej, są przechowywane przez 5 lat, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przechowywane są od czasu ich pozyskania do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Klient ma prawo wniesienia skargi do Urzędu RODO w przypadku stwierdzenia naruszania przez BP APTER obowiązujących przepisów.

 

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679